به بیولایو خوش آمدید

زیست شناسی را با رتبه‌شو
ساده,مفهومی,عمیق
بیاموزید.

تحلیل زیست شناسی کنکور داخل کشور 1400

بیولایو

بررسی نکات طلایی
تحلیل تصاویر

ارائه نکات مهم و تست خیز زیست شناسی کنکور و بررسی تصاویر و ترکیب مفاهیم مختلف

تیپ بندی تست‌های
مختلف زیست شناسی

بررسی تمامی تیپ‌های مختلف و تحلیل تست‌های طلایی جهت آشنایی با روش درست خواندن و درک صحیح سوال

مرور و جمع بندی سریع
آمادگی جهت آزمون

در زمان کوتاه مفاهیم کلیدی مورد نیاز جهت کسب درصدهای مطلوب را در کنار هم بررسی کرده و مرور می‌کنیم.